AUTORIZAT PENTRU DOMENIILE:

 • 1.CR – consolidare și restaurare monumente istorice (toate domeniile de importanță);
 • 2.3. – construcții civile, industriale și agricole (categoria de importanță B);
 • 3.2. – drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu (de interes județean);
 • 6.1. – lucrări tehnico-edilitare – de alimentări cu apă și de canalizare;
 • 8.2. – instalații sanitare, termoventilații;
 • 9.2. – rețele termice și sanitare;
 • colaborări cu alți profesioniști pentru celelalte domenii.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de șantier autorizat răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din regulament, dirigintele de șantier îndeplinește, în condițiile legii, în principal, următoarele atribuții:
a) cunoaște prevederile proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construire și ale proiectului tehnic de execuție, verificat potrivit legii;
b) verifică existenta fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, actualizate prin eventualele dispoziții de șantier emise pe parcursul derulării lucrărilor;
c) asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește, în numele investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie cartea tehnică a construcției;
d) participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;
e) oprește execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora;
f) oprește execuția lucrărilor de construcții și înștiințează Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție.

La art. 44 din procedură sunt precizate obligațiile și răspunderile pe care le au diriginții în desfășurarea activității, astfel:

A. în perioada de pregătire a investiției:

 1. verifică existenta autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 4. verifică existenta tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 5. verifică existenta expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
 6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importantă a construcției;
 8. verifică existenta în proiect a programelor de faze determinante; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
 9. verifică existenta proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
 11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
 13. verifică existenta „Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 14. verifică existenta anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;
  02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012 15. verifică existenta panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

B. în perioada execuției lucrărilor:

 1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 2. verifică existenta documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, ne agrementate tehnic sau cu agrementez tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 6. verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
 8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
 15. anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
 16. anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
 17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

C. la recepția lucrărilor:

 1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;
 2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

Conform prevederilor art. 48 din procedură, obligațiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de șantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcții aplicabile, în vigoare.

Potrivit prevederilor art. 49 din procedură Diriginții de șantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 44, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții.