AUTORIZAT PENTRU SPECIALIZĂRILE:

  • Executare lucrări – E;
  • Dirigentare lucrări – F;
  • Urmărirea comportării în timp și monitorizare monumentelor istorice – G.

ȘI DOMENIILE:

  • Restaurare arhitectură – 1;
  • Consolidare/restaurare structuri istorice – 4;
  • Inginerie instalații: termice, sanitare – 5.

Atribuții și răspunderi ale specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici atestați de Ministerul Culturii și Cultelor

Art. 16. Atribuții și răspunderi comune ale experților/experților tehnici, verificatorilor/verificatorilor tehnici și ale specialiștilor:
a) au obligația de a respecta prevederile legislației comune și speciale în materie de intervenții asupra monumentelor istorice;
b) au obligația respectării avizelor de specialitate obținute pentru lucrările pe care le efectuează, în litera și spiritul conservării și restaurării științifice consacrate prin Carta de la Veneția;
c) au obligația de a pune la dispoziție organismelor de control abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele și documentațiile solicitate;
d) sunt obligați să înștiințeze Comisia și compartimentul de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia despre orice situații de degradare sau de încălcare a prevederilor legale privind monumentele istorice;
e) pentru modificarea soluțiilor conceptuale sau de mare complexitate tehnică din proiectul avizat inițial, experții, verificatorii tehnici și specialiștii au obligația de a obține avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 17. Atribuții și răspunderi specifice specialiștilor:
(1) Specialiștii debutanți au dreptul de a realiza studii, cercetări, documentații tehnice, să fie membri în colectivele de inventariere, proiectare și execuție și să urmărească executarea de lucrări având ca obiect monumente istorice de grupa B.
(2) Elaboratorii de studii, cercetări și inventariere a monumentelor istorice trebuie:
a) să cunoască criteriile de atribuire sau de pierdere a regimului juridic de monument istoric;
b) să cunoască metodologia de întocmire a fișelor de monument;
c) să întocmească documentele primare ce stau la baza fișelor de monument, măsurători, relevee sumare, fotografii, cercetare de arhivă, bibliografie, alte cercetări specifice, după caz, precum și a rapoartelor de inspecție;
d) să cunoască legislația națională în vigoare din domeniu, precum și convențiile internaționale privind protejarea și conservarea monumentelor istorice la care România este parte;
e) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a studiilor și cercetărilor întocmite;
f) să respecte prevederile legii dreptului de autor.
(3) Șefii de proiect complex sau de specialitate trebuie:
a) să elaboreze proiecte și/sau, după caz, să coordoneze toate specialitățile care concură la realizarea proiectului;
b) să fundamenteze riguros, din punct de vedere științific și tehnic, soluțiile adoptate, în acord cu cerințele stipulate în legislația națională și cu recomandările din actele internaționale din domeniul monumentelor istorice;
c) să respecte concluziile conceptuale ale expertizelor, precum și prevederile referatelor de verificare tehnică;
d) să prezinte Ministerului Culturii și Cultelor, la cererea acestuia, datele științifice și tehnice necesare pentru susținerea proiectelor elaborate;
e) să respecte avizele Ministerului Culturii și Cultelor prin introducerea prevederilor acestora în lucrările elaborate;
f) să prezinte spre reavizare eventualele modificări și completări majore față de soluțiile avizate anterior, în cazul apariției unor situații noi pe șantierele de restaurare;
g) să urmărească, să verifice și să aprobe pe șantier modul de punere în operă a documentațiilor pe care le-au întocmit;
h) să dispună, fără încălcarea avizului Ministerului Culturii și Cultelor, adaptările soluțiilor tehnice în conformitate cu situația reală din șantier prin acte scrise;
i) să participe, dacă sunt invitați, la analizarea ofertelor de execuție a lucrărilor propriu-zise, precum și la recepționarea acestora;
j) să semneze și să ștampileze toate documentațiile elaborate;
k) să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor elaborate.
(4) Executanții de lucrări trebuie:
a) să conducă lucrări de intervenții la monumentele istorice, numai în baza documentațiilor de execuție avizate de Ministerul Culturii și Cultelor, cu respectarea prevederilor cuprinse în autorizația și în avizele legale de construire;
b) să coordoneze activitatea de atașamentare a lucrărilor executate și să își însușească conținutul caietelor de atașamente;
c) să asigure conducerea punctelor de lucru din subordine cu personal calificat și specializat în domeniu;
d) să cunoască cu exactitate conținutul documentațiilor de execuție pentru toate punctele de lucru din subordine;
e) să asigure informarea operativă a șefului de proiect și a dirigintelui lucrării, ori de câte ori este cazul, despre evoluția lucrărilor și, în special, despre necesitatea de adaptare a soluțiilor din documentație cu situația reală din teren;
f) să cunoască principiile generale de restaurare și de conservare stipulate în legislația națională și în recomandările din actele internaționale din domeniul monumentelor istorice;
g) să nu permită abaterea de la prevederile documentației avizate sau de la dispozițiile de șantier;
h) să cunoască tehnicile și materialele tradiționale de execuție, specifice domeniului de activitate;
i) să se preocupe permanent de perfecționarea angajaților în meseriile tradiționale ce acoperă domeniul;
j) să oprească executarea lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate, abateri de la prevederile proiectului de execuție ori au fost descoperite urme de interes arheologic, arhitectural sau artistic, să asigure punerea în siguranță a descoperirii și să permită reluarea lucrărilor numai după decizia șefului de proiect și a comisiei zonale a monumentelor istorice;
k) să răspundă, conform atribuțiilor ce le revin, de realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor specifice lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare și punere în valoare a monumentului istoric;
l) să întocmească și să țină la zi registrele de evidență a lucrărilor pe care le coordonează tehnic și de care răspund; să țină la zi jurnalul de restaurare și întreaga documentație necesară tipului de proiect;
m) să urmărească și să respecte normele de protecția muncii.
(5) Diriginții de lucrări:
a) dirigintele de șantier este reprezentantul angajatorului pentru lucrările de execuție, prin care acesta își exercită controlul asupra corectitudinii tehnice și economice a lucrărilor contractate;
b) dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile pe care i le acordă angajatorul în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice, după cum urmează:
1. cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
2. supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
3. aducerea la cunoștință angajatorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;
4. urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;
5. asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între beneficiar și finanțator, pe de o parte, și specialiști – cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;
6. verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
7. verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții, având în vedere importanța acestor caiete în cadrul jurnalului de restaurare;
8. semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea către angajator de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
9. participarea și urmărirea întocmirii jurnalului de restaurare cartea construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.

Art. 18. Atribuții și răspunderi specifice experților și experților tehnici:
a) experții atestați conform prezentelor norme metodologice sunt singurii îndreptățiți să elaboreze expertize, dar numai pentru specializarea în care au fost atestați, respectiv: arhitectură, structură, urbanism, restaurare componente artistice, studii, cercetări;
b) răspund de asigurarea cerințelor impuse de doctrinele ori principiile conservării și restaurării monumentelor istorice, precum și de normele de restaurare stipulate în convențiile internaționale din domeniul monumentelor istorice la care România este parte, atât prin stabilirea domeniilor în care este necesară abordarea studiilor și a cercetărilor preliminare, cât și prin conceptele de restaurare, de la conservare și consolidare până la punerea în valoare;
c) experții în specialitatea arhitectură coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizelor, la întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectelor de execuție;
d) experții vor certifica în fazele următoare de proiectare că s-au respectat soluțiile de principiu conținute în concluziile expertizei, precum și avizele eliberate de Ministerul Culturii și Cultelor, iar pe parcursul executării lucrărilor și la recepția acestora, punerea în operă a proiectului;
e) experții vor stabili specialitățile pentru care sunt necesare investigații și verificări pentru extinderea expertizei și/sau fazele următoare de cercetare și proiectare;
f) experții vor semna și vor ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizelor pe care le întocmesc;
g) experții pot elabora studii, cercetări și proiecte, dar nu pot verifica și aviza propriile documentații elaborate;
h) experții vor ține la zi registrul de evidență a expertizelor întocmite și a acordurilor cu privire la documentațiile elaborate de specialiștii întocmitori;
i) răspunderile experților care au primit atestatul și își exercită atribuțiile în exigențele pentru verificare proiecte, șef de proiect de specialitate, executare lucrări, dirigentare lucrări sunt aceleași cu cele ale specialiștilor.

Art. 19. Atribuții și răspunderi specifice verificatorilor și verificatorilor tehnici:
a) să verifice, conform specializărilor pentru care au fost atestați, conținutul și calitatea documentațiilor pentru care se solicită verificarea;
b) să verifice documentațiile tehnice de execuție privind intervențiile la monumentele istorice;
c) să nu exercite atribuțiile de verificator asupra propriilor proiecte;
d) să urmărească în fazele de proiectare prezentate respectarea prevederilor expertizelor avizate, precum și a conținutului avizelor Ministerului Culturii și Cultelor acordate la faze anterioare de proiectare;
e) să atenționeze proiectantul cu privire la modificările ce pot decurge din alte cerințe și/sau reglementări tehnice în vigoare și să stabilească modul de soluționare;
f) să semneze și să ștampileze piesele scrise și desenate care au făcut obiectul verificării și să întocmească referatul de verificare în conformitate cu exigențele legale;
g) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență al documentațiilor verificate.